Акрилни и хидромасажни вани

Смесители за баня

Харесайте ни!

Замяна на продукт

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

ОТ БАНЯ.БГ ООД

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 30  дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира БАНЯ.БГ ООД, на следният имейл адрес: shop@bania.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

а)начина по който ще върне стоката(с куриер, лично), като задължително спази адреса на връщане посочен от БАНЯ.БГ ООД за всеки отделен случай на връщане.

б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока

 в) при плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката.

2. Стоката да не е монтирана, използвана, повредена или с липсваща окомплектация.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е разкъсана или повредена и да не е нарушена цялостта на поставените защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на БАНЯ.БГ ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, БАНЯ.БГ ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 20 (двадесет) работни дни от връщането на стоката.

БАНЯ.БГ ООД има право да откаже да приеме връщане на стоки, които са изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания съгласно чл. 57, Ал.3 от ЗЗП.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАКОН за защита на потребителите

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.)

Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

ФОРМУЛЯР

за упражняване правото на отказ от договор

(копирайте, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До БАНЯ.БГ ООД, гр. Перник, ул. Вардар, бл. 56, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200098060, e-mail: shop@bania.bg

С настоящото ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Артикул, код:

Поръчано на:

Получено на:

Име на потребителя:

Адрес на потребителя:

Начин на връщане(лично, с куриер):

Банкова сметка на потребителя:

Дата:

Моля, изпратете настоящия формуляр на e-mail: shop@bania.bg

Смесители и мивки за кухня

Количка

Количката е празна.