Акрилни и хидромасажни вани

Смесители за баня

Харесайте ни!

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

НА БАНЯ.БГ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Баня.бг” ООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на http://www.shop.bania.bg

Дефиниции

“НИЕ”, “БАНЯ.БГ”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “Баня.бг” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Вардар, бл. 56, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200098060

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.shop.bania.bg

“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.shop.bania.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”

означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Регистрацията Ви дава възможност да следите направените от вас поръчки и да се възползвате от евентуалните допълнителни бонуси за лоялни клиенти. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

Стоки

Информация

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Баня.бг не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Баня.бг си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

Поръчки

Поръчки могат да правят всички потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате описаната процедура, или на обявените в сайта телефони и скайп.

Независимо от начина на извършване на поръчката, клиента получава описание на поръчката на посочен от него валиден е-мейл адрес. Поръчката се смята за влязла в сила само след потвърждаването и от служител на Баня.бг по телефона.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:

1.Наложен платеж, при получаване на стоката

2. Плащане с банкова карта, авансово, до 3(три) преди получаване на стоката.

3 Банков превод, авансово, до 3(три) преди получаване на стоката.

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Баня.бг, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.

В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера  фиш за паричен пощенски превод, който е със силата на касова бележка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена в поръчката, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена в поръчката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Баня.бг сумата представляваща продажната цена на доставената стока.След приключване на продажбата куриера превежда парите на Баня.бг  по банков път. Баня.бг изпраща на посочен от купувача валиден е-мейл адрес електронна данъчна фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Баня.бг и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Баня.бг по телефон.

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

1. За стоки поръчани до 15 часа българско време - 2 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

2. За стоки поръчани след 15 часа българско време - 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

Баня.бг си запазва правото едностранно, като информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни.Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

 

1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Баня.бг и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на БАНЯ.БГ и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, същият е длъжен да заплати всички направени до момента разходи по изпълнение на договора от страна на БАНЯ.БГ и куриера. БАНЯ.БГ има право да удържи тези разходи от вече заплатените от купувача суми.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 30  дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира Баня.бг, на следният имейл адрес: shop@bania.bg, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

а) начина по който ще върне стоката(с куриер, лично), като задължително спази адреса на връщане посочен от Баня.бг за всеки отделен случай на връщане.

б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока

 в) при плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката.

2. Стоката да не е монтирана, използвана, повредена или с липсваща окомплектация.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставените защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Баня.бг, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Баня.бг се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 20 (двадесет) работни дни от връщането на стоката.

Защита на личните данни

Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Баня.бг, както и целите на обработката и използването. За повече подробности относно упортебата и съхранението на лични данни вижте нашата Политика за защита на личната информация, която е неразделна част от Общите условия за ползване на сайтовете на Баня.бг ООД.

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Рекламацията се извършва чрез попълване на форма за рекламация намираща се на shop.bania.bg. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

Други

Баня.бг се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Баня.бг си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Баня.бг преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. Баня.бг не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Баня.бг не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от Баня.бг потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на Баня.бг за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от не овластено лице. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, Баня.бг има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

 

Смесители и мивки за кухня

Количка

Количката е празна.